Vremja ljubit online dating

Posted by / 19-Dec-2017 16:25

Česi riešavaju problem maloga na- roda i riešava ju ga sviestno.

Prvaci njihovi, kao što Palacky, formu- lovali su taj problem, naglasili položaj maloga naroda u svjetskoj organizaciji.

Ta dva problema jesu: problem narodne kulture i pitanje odnošaja inteligencije prema narodu. Glas £ izgovara se kao jo samo u ovim riječima: cb,via — sjodla (sedla), m^s^a — gnjćzda (gnjezda), 3 b1s3/\ii — zvjozdy (zvijezde), ijb Imb — cvjol (cvao), (npn)-o6p'h^b — abrjćl (obreo). Glas bi izgovara se tako, da usta stoje u položaju za izgo- varanje glasa i (t. usnice su primaknute jedna drugoj, a usnični su kutovi razmaknuti), i u takom položaju da se izgovori u, pa se Hrvatu i čini, da rogjeni Rus izgovarajući ovaj glas izgovara u. Povrh toga mnogi, kad vide ih čuju g da je ruski naglas u koječem drugačiji od našega, nagla- auju svaku riječ, što neobičnije i čudnije mogu samo da ne bude kao u nas.

Rusi, kao najveći slavenski narod i s podpuno osiguranom narodnom eksistencijom, dali su se svom snagom na riešavanje pro- blema narodne kulture te kritizujući pomno sve, što preuzimlju iz zapadne Europe, dovode tečevine zapadne Europe u sklad sa na- rodnim osnovima. stoljeće uložili su oni oko toga toliko na- stojanja, toliko misli, da mi sami ne trebamo mnogo njihovu radu da dodajemo, nego se možemo s njihovim radom okoristiti, a da ne moramo da posao iz nova započnemo. Glas e, izgovara se katkada, kad je naglašeno, kao: jo: ee — jej6 (nju), moč — majć, HCHTLe — žitjo („žiće w — stan), omeivrf, — agnjćm, (ognjem), nopa KOHHbi H — paražćnyj (poražen). Istina je, naglas se može učiti iz dobra rječnika, a na- učiti samo iz živoga i pouzdanoga govora; al. Iz tablice se vidi, kako nastavci za meke razlikuju od na- stavaka za tvrde. Evo ovdje tablice, po kojoj se vidi, kako se te riječi de- klinuju, a poslije će se štošta dodati.

Sto godina poviesti poljskoga života čarobna su knjiga, puna dojmljivih prizora, puna zanimljivosti i pouke.

Misao poljske samo- stalnosti, koju je podržavalo poljsko plemstvo, a za njim prihvatilo gradjanstvo, a kasnije čitav narod, bila je izvorom golemih muka, ali i najplemenitijih osjećaja, najvećega napona snage; ona je utvrdila sviest narodne zajednice, stvorila poeziju, kojoj po snazi osjećaja nema para. počinje nova politika: politika realistička, negdje i oportunistička, počinje novo, kritičko prosudji- vanje poljske historije, počinje težnja za realnom naobrazbom i za praktičnim zanimanjima.

Veličina ruske književnosti tolika je, da ne može biti izcrpljena s prevodima, koji su izašli, a život ruski preveć je bogat, a da bi za naše znanje dostatno bilo ono nekoliko knjiga, što je izašlo o Rusiji.

Zalazila je gdjekada doduše predaleko u idealizovanju ili u nezadovoljstvu sa narodom, ali uvijek je svemu pisanju bio osnov iskrena ljubav prema narodu, ozbiljna briga za njegove tegobe. Prema tome treba, da se za ovu „kratku uputu“ zapamti: U ovoj se uputi pušta — većinom — sve ono s vida, za što se misli, da svaki Hrvat razumije. Rusi pišu po etimologiji ili po korijenu; tako pišu n. 3Ke HHTb6a, a izgovaraju ženidba ; ali u tom pisanju nijesu došljedni, pak pišu n. Ovdje će se spomenuti samo ona, koja su za nas neobična. Inače ne bi, kad hoće što a kažu bud u Šali, buđ u potrebi — ruski, lomatali kojekaki nesmisao. i 3 Obična slova Kursivna slova Ime (sadašnje) g d (II. h) Navedimo njekoliko riječi, u kojima se piše b, ali je teže kazati zašto: 6opb6a, npocbća, ropb Ko, nncb Mo itd. Prema tome može se ruska riječ svršavati ili na s, ili na (a budući, da se iza u (j) ne piše niti « niti &) ili na ii , ili na samoglase a e u o y. U ruskom se pismu ne piše nikada j u sredini riječi ( — osim u tugjim riječima ispred o: Mawop T). pismo nema znaka za j, činit će nam kod tuma- čenja gdjekojih oblika neprilike. b.): učenice se piše: yne Hie, dijak — flia KT,, Rossija — Poccin, prijut — npitor B itd. Kod toga dozvoljuju sebi ipak njeke promjene; tako mjesto tugjega h pišu svoje z, mjesto fran- cuskoga u i njem. 5 Ovo, što će se sada spomenuti, nije doduše pravopisno, nego jezično pravilo (u nas je n. jezično pravilo, što ne govorimo : nožora, prera da govorimo slonom), ali je zgodno, da se ovdje spomene. a) Iza k a x u m iu u\ ne može stajati bi nego h b) „ „ » » » » n n » 7) Ti 10 17 y c) „ n n n * n n n n n r ” ” H n a d) „ — — v n u n » ) t) n » 0 » e e) „ j (koji se dakako ne piše, ali se izgovara) ne može stajati o i bi nego e i u. U glavnom se ruske riječi onako izgovaraju, kako se pišu, samo se ne treba odviše siliti, da se riječ po pismu izgovori ; tako se nitko neka ne sili, da izgovori n. riječ nocirmbiif na vlas tačno po pismu; sasvim je valjan izgovor: posnyj (bez i). Neka se spomene jošte ovo : Svatko čuje, da je glas u u riječi ruka, ruku — dug, da se dugo izgovara. Kad nemaju dugih glasova, ne mogu imati niti dugih naglasa niti znakova za duge naglase.

Kroz petdeset zadnjih godina imamo cio niz riešenja tog pitanja, kojih ne možemo ovdje da navodimo, i ako su zanimljiva. Budući da onih sitnih razlika imade toliko, da ih je i u ovećoj gramatici teško skupiti i nabrojiti, ne spominju se sve te razlike, nego su pridržane za bilješke ispod štiva. Budući da nema u ruskom pismu posebnoga znaka za /, pomažu Rusi sebi ovako : a) ja i ju pišu h io : moja — moh, moju — moio ; b) rusko e i u vrijedi gotovo uvijek, koliko naše je ji: Moe = moje, moh = moji, nojie =. — i se piše jošte u riječi Miprb = svijet, za razliku od riječi MHp T, = mir. Rusi pišu tugja imena, prezimena i druge tugje riječi po izgovoru, n. Na ovo pravilo treba dobro paziti, jer se s njim susrećemo gotovo na svakoj stranici ove upute, zato ćemo ga nazvati „po- znato pravilo w . Iza i ne može stajati 1;, nego se pretvara u u (h). Važnije je ovo: Glasovi a i o j ne izgovaraju se u ruskom, kad nijesu nagla- šeni, onako jasno, kao u našem jeziku. glas o, kada stoji pred naglasom, izgovara se gotovo kao veoma brzo izgovoreno a, ali nipošto kao naše jasno otvoreno a , jer bi izgovor: slava riječi cjiogći, bio isto tako loš kao i izgovor: slova, kad bismo naime slavit izgovorili kao što izgovaramo mi Hrvati n. našu riječ slava ; izgovor takoga o-glasa bilježit ćemo u uputi đ, t. brzo izgovoreno a, a taki izgovor može biti pri- lično dobar, daklem riječ c'jioed treba da se izgovori kao po pri- lici slava. Glas a, kada nenaglašen stoji iza h hc ui m i kad ^je spojen u grupu a (~ ja), a nije na kraju riječi, izgovara se go- tovo kao e, ali opet ne kao naše jasno e ; u uputi se bilježi e. ) Ako katkada stoji o iza h hc m m to je pisano po izgovoru mjesto e , n. Oni izgovaraju i naglasuju 8 sve samoglase kratko, i to onako kratko, kako mi, kada bilježimo naglas ovako ", a oni taki svoj naglas bilježe ovako daklem se pyicd, Hora, py K) r , HĆry izgovara, kao kad bismo mi našim zna- kovima obilježili: pyna, Hora, py Ky, Hory. Kad bismo sada htjeli, da po pravilu naglasimo riječ zo- Jioea , kamo bismo postavili naglas?

Jedino ćemo iztaknuti, da i Tolstojevo djelovanje i njegova ljubav prema narodu, mužiku, samo je jedno od onih riešenja pitanja o odnošaju inteligencije prema narodu. U ZAGREBU KNJIŽARA DIONIČKE TISKARE U ZAGREBU (Knjižara Jugoslav. Tko hoće, da uči i nauči ruski, neka ne misli, da treba prije sve oblike i tančine u glavi imati, pa onda istom da može pristu- piti k čitanju. Pokušajmo tako razumijevati i ruske riječi, pa će nam mnoga riječ i oblik, koja je na prvi pogled tugja, biti kao naša ili gotovo kao naša. Tko zna našu ćirilicu, neka za rusko pismo zapamti jošte ovih 12 pismena: i Bi'baioir Hiii;0T } b 1 ^ ^ 6 , U ,a 1 i šč f riđi II. Kad prijedlozi nemaju naglasa, Čine s riečju, ka kojoj pripadaju, jednu cjelinu, pa se s njom i izgovaraju kao jedna riječ s jednim samo naglasom ; ako je u takovom nenaglašenom prijed- logu glas o, vrijedi i za nj ovo pravilo; tako se n. Jošte samo ovo: Ako Rusi nemaju dugih samoglasa, imade zato dosta njihovih riječi, koje mjesto jednoga našega dugog samo- glasa imadu dva kratka, n. Kad ne bismo ni na što drugo pazili, nego na pravilo, koje zahtijeva, da se naglasi jedna daljna slovka, metnuli bismo naglas ovako: rojična. Mi moramo uzeti ojio kao jednu slovku, jer vrijedi naše -la-: g-la-va == r-ojio-Ba, — oštri naglas je na -la- = -ojio-, jednu slovku dalje, — to je a, daklem : zojioea.

Nastojanje za samostalnom kulturom narodnom, a odatle sveza s realnim životom, odatle kritičnost, pa po tom i originalnost i dubljina,, ljubav prema narodu, a zatim prema svima potištenima; to su elementi ruske književnosti, koji ju digoše tako visoko, koji joj ne dadoše nikada, da se odieli od života, nego je siliše, da bude učiteljem svojega družtva, svoga naroda. Svakomu se preporučuje, da ovo, što je ovdje sva- kako prije čitanja progleda i pročita i zapamti, koliko bude mogao ; kad mu se bude činilo, da je previše toga za pamćenje, neka ide dalje, dok sve ovo ne progje, a onda neka čita; štogod mu u Čitanju bude nerazumljivo, naći će za to bilješku, koja će ga uputiti na dotično mjesto u ovoj uputi. Hrvat, koji uči ruski, a ne mjeri ruski jezik hrvatskom mjerom, t. ne umije ili ne će da prispodablja ruske riječi i oblike s našima, ja ne znam, koliku bi gramatiku trebalo za takoga napisati, a da nauči ruski jezik; taki bi možda prije naučio francuski ili njemački. Ili zar oni, koji govore megja ne znaju, 1 2 što je me\a, do^Ai ; što je jednome lipo , zar nije drugome l\]opo, a trećemu po njegovu lepo, ili ako sam njekome mi\ } zar mu ni jesam i mio? Sve se to lijepo i bez muke razumije zato, što se ne pazi na slovo , nego na duh } t. 1 ) Ovo treba da ima na umu onaj, koji ne će naći u ovoj uputi sve, što bi želio: sve ide za tim, da se nauči razumijevati ruski jezik, a kad se to jednom valjano umije, najvažnije se je postiglo Rusko pismo i pravopis. Njekoliko primjera: bćda — 6k/\& gora — ropd, vbda — UOA&, zčmlja — 3e Mjia (ali : bedu — 6 r b Ay, goru — ropy, vodu — nĆAy), Boga — B6ra, duša — Ayu*& } dušu — Ayruy, bogatstvo — ćont TGBO, lisica — Ji HCHi^a, imena — wuen&, itd.

I ako ne u tolikoj mjeri, važno je ipak poznavanje poljskoga života. Jer, pazite: naš narod u raznim krajevima govori tako raz- ličito, da se pojedine riječi i oblici našega jezika — ako se pravo uzme ako ne više, a to sigurno toliko megjusobom razlikuju, o iko se razlikuju njeke ruske riječi od naših u opće. 1 ^ an * n ^oji dolazi u kajkavsku Posavinu na košnju, ze zna, da je otec isto što i otac, mcgla što i magla, vincem što i vučem } vu&i gto i vuci itd. Ili je možda pet krav više ili manje od pet kravo,?

vremja ljubit online dating-35vremja ljubit online dating-9vremja ljubit online dating-1

,, Ana Karenina” izašla je u pre- vodu u novinama, ali mislim, da ima malo koga, koji bi ,, Anu Kare- ninu” poznavao po hrvatskom prevodu; a tako je s toliko drugih vriednih stvari, koje su izgubljeno blago. Gdje ipak stoji samo r na mjestu takvoga našega r, ne izgo- vara se kao poseban slog, već zajedno s drugim suglasom, n. riječ pna Tb (rvati = r-vati) izgovara se tako, kao da bismo mi riječ marva ovako rastavili: ma-rva.